Etapy pisania referatu

Ogólnie możemy powiedzieć o schematach w pisaniu referatów. Treść referatu powinna zostać podzielona na 3 zasadnicze części:

  • a)      cześć I – wstęp, zawierający wprowadzenie do tematu, uwagi ogólne, krótkie  streszczenie tematu,
  • b)      część II – rozwinięcie, stanowiące zasadniczą część pracy. Tu powinny znaleźć się  wszystkie definicje, podziały, schematy,  zasadnicza treść merytoryczna. Treści merytoryczne powinny być poparte odpowiednimi przykładami,
  • c)       cześć III – zakończenie, które stanowi podsumowanie pracy, wnioski z opracowania, rekomendacje itp.

Zanim zaczniemy pisać referat warto zająć się analizą podjętego tematu. Zacznijmy od banalnego wczytywania się w sam temat. Chodzi o to, aby dokładnie go zrozumieć i nie pominąć żadnego z jego aspektu. Nie zapomnijmy wziąć pod uwagę tego, kto będzie odbiorcą naszego dzieła.  Pod tym kątem dopasowujemy język wypowiedzi, styl pisania oraz argumentację dostosowaną do poziomu słuchacza. Jeśli referat ma być adresowany do uczniów, to nie może zawierać specyficznego słownictwa naukowego, które uniemożliwiałoby zrozumienie tekstu.

Przygotowanie referatu jest polem ćwiczeniowym dla etyki. Zwracajmy uwagę na konsekwentne zaznaczanie cytowanych słów, powoływanie się na źródła informacji oraz możliwie uczciwe parafrazowanie cudzych myśli, tak aby nie dochodziło do automatycznego kopiowania i dokonywania plagiatów. Notatki, cytaty, streszczenia i parafrazy opisujemy tak, aby wiedzieć skąd pochodzą. Z tego powodu warto zdecydować się na skorzystanie z pomocy specjalistów. Zamówienia można dokonać za pomocą specjalnego formularza.

 

 

Ogromna ilość informacji powoduje także konieczność korzystania z różnych technik pomocniczych przy pisaniu tekstu. Bardzo pomocna może się okazać technika mapy myśli, która pozwala w szybki sposób porządkować skojarzenia, nanosić powiązania treści i uświadamiać sobie wzajemne relacje poszczególnych fragmentów referatu. Mapy myśli ułatwią tworzenie planu wypowiedzi. Po rozrysowaniu treści w postaci haseł łatwiej można podjąć decyzję o konstrukcji wypowiedzi, czyli kolejności prezentowania informacji i wniosków oraz ewentualnym usunięciu lub jedynie zasygnalizowaniu mniej istotnych faktów.

Referat sprawozdawczy i sprawozdawczo – krytyczny pisze się podobnie do recenzji. Podaje się na początku dane bibliograficzne, informacje o autorze, literaturę i źródła, z których korzystamy. Przedstawiamy także metodę pracy i treść. Ubarwieniem pracy może być ukazanie krytyki pracy wyrażonej w dostępnych recenzjach. Referat taki powinien także zawierać uwagi o pozytywach i negatywach pracy.

Referat porównawczy i porównawczo – krytyczny cechuje się problemowością. Ich budowa zależy od celu autora. Przy pisaniu takiej pracy najważniejszy jest odpowiednio skonstruowany plan pracy. Pomoże on nam utrzymać ramę opracowania, uporządkować temat, połączyć poszczególne wątki, ustalić pewną spójność myśli. Warto na początek wypisać wszelkie skojarzenia jakie nasuwają nam się w związku z tematem i pogrupować je odpowiednio dla naszego planu.

Pobieżne porównanie mapy myśli z planem szczegółowego wystąpienia pozwala dostrzec, że zasadą kompozycyjną prezentowanego powyżej schematu treści referatu jest opis rozwoju wiedzy matematycznej wynikającej z obserwacji natury. W praktyce wykorzystano umiejętności tworzenia planów i porządkowania przykładów. Dobre wystąpienie powinno mieć przejrzystą kompozycję: wstęp (czyli zwięzłe przedstawienie tematyki), rozwinięcie (w formie hierarchicznie uporządkowanych faktów) oraz zakończenie (krótkie podsumowanie).

Z powodu wymogu jasności w referacie nie należy nadużywać dygresji i tworzyć dłużyzn składniowych. Można jednak wprowadzać motto czy dedykację. Jeśli referat jest bardzo długi, obowiązkowo dzielimy go na rozdziały, aby ułatwić słuchaczowi (czytelnikowi) odbiór tekstu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>